Konstrukcja i oprogramowanie prezentowanego podzielnika są wynikiem pracy polskich specjalistów z różnych dziedzin: elektroników, informatyków, ciepłowników oraz osób związanych z branżą rozliczania kosztów ogrzewania. Podczas prac projektowych i badań nad prototypem, wzięto pod uwagę efekty ostatnich osiągnięć naukowych, doświadczenia firm rozliczeniowych, postulaty gestorów zasobów mieszkaniowych oraz użytkowników, czyli Lokatorów oraz wykorzystano patnet nr P369857 (sposobu pośredniego pomiaru temperatury pomieszczenia w dwuczujnikowym elektronicznym podzielniku kosztów ogrzewania).

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania działa w oparciu o zasadę rejestracji charakterystycznych temperatur miarodajnych dla oddawania ciepła przez powierzchnię grzejnika. Liczba wskazywana przez podzielnik działający zgodnie z dwuczujnikową metodą pomiarową, jest wartością przybliżoną całki względem czasu rzeczywistej różnicy temperatur powierzchni grzejnika i pomieszczenia.

Ogólna charakterystyka podzielnika
  • zgodny z normą PN EN834
  • unikalne funkcje przydatne w systemie podziału kosztów ogrzewania
   • średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym
   • ilość cykli w wersji jednoczujnikowej
   • optoelektroniczna transmisja danych
  • trwałość baterii 10 lat
  • skale: jednorodna i zużycia (skorelowana z typem grzejnika)
  • pamięć manipulacji, plomba elektroniczna

ULOTKA DO POBRANIA

podzielnik 

Konstrukcja oraz funkcje realizowane przez podzielnik są oparte na filozofii spełnienia wszystkich wymagań normy oraz dostarczenia informacji przydatnych do rozliczania kosztów ogrzewania za pomocą systemu.

Szczegółowa charakterystyka podzielnika

Metoda dwuczujnikowa

  • możliwość stosowania w instalacjach o średniej temperaturze wody grzewczej 35 C - 90 C (ze zdalnym czujnikiem do 120 C)
  • początek naliczania wskazań podzielnika dla temperatury grzejnika 23 C, pod warunkiem wyższej temperatury grzejnika od pomieszczenia o minimum 5 C
  • logiczna analiza temperatur czujników od strony grzejnika i otoczenia pozwala na:
   • eliminację wskazań w okresie przerwy w pracy instalacji grzewczej
   • eliminację fałszywych wskazań podzielnika w przypadku wytworzenia sztucznych warunków mikroklimatu i przełączanie się na tryb pracy jednoczujnikowej, w którym temperatura pomieszczenia arbitralnie przyjmowana jest jako 20 C, a początek naliczania następuje przy temperaturze grzejnika 30 C
  • częstotliwość próbkowania (wyliczenia wskazania) co 2 minuty.

Unikalne funkcje podzielnika

Rodzina podzielników kosztów ogrzewania mierzy dwie temperatury: od strony grzejnika i otoczenia. Pomierzone, podczas kolejnego cyklu pomiarowego, wartości temperatur stanowią dane wyjściowe do wyznaczenia temperatury pomieszczenia, w oparciu o znalezioną podczas badań laboratoryjnych zależność funkcyjną. Dzięki wyrównaniu stałych czasowych obu czujników (patent P369857), wyliczona temperatura pomieszczenia w odległości 1,5 m od grzejnika, posiada stabilny przebieg, różniący się maksymalnie od rzeczywistej, pomierzonej temperatury pomieszczenia !1 C (pod warunkiem zaprogramowania skali zużycia).

Pozwala to na archiwizację średniej temperatury pomieszczenia w sezonie grzewczym. Funkcja ta umożliwia:

  • wykorzystanie dodatkowego parametru w systemie rozliczeniowym
  • wykrycie pomieszczeń o średniej temperaturze w sezonie grzewczym poniżej 16 C
  • dodatkowo poprzez określenie ilości cykli w trybie jednoczujnikowym, wykrycie częstotliwości prób manipulacji lub przysłaniania grzejników

Skale jednorodne oraz zużycia

Podzielnik dostarczany jest - w pierwszej opcji - z jednorodną skalą dla wszystkich typów oraz mocy grzejników. Wskazanie podzielnika zależy wówczas tylko od dwóch parametrów instalacji grzewczej: temperatury i czasu emisji strumienia ciepła, i na etapie rozliczania zostaje przetworzone rachunkowo na wartość zużycia przez uwzględnienie współczynników oceny (sprzęgu cieplnego i mocy).

W drugiej opcji - podzielnik może zostać wyposażony w skalę zużycia (produktową) już na etapie produkcji, pod warunkiem wcześniejszej wiedzy na temat typu i mocy grzejnika lub dostarczony w wersji ze skalą jednorodną i zaprogramowany później na docelowy grzejnik, przez specjalny terminal programujący.

Wyświetlacz

Do ekspozycji danych na podzielniku służy pięciomiejscowy wyświetlacz LCD. Cykl ekspozycji danych rozpoczyna się po aktywacji przyciskiem z lewej strony na przedniej części obudowy podzielnika. Aktywacja ta powoduje cykliczne wyświetlanie danych standardowych w następującej kolejności:

1. test wyświetlacza (widoczne wszystkie segmenty) 
wyswietlacz 1
 
2. aktualna data (dd.mm., np."11.12.") 
wyswietlacz 2
 
3. pierwszy dzień możliwego odczytu po dniu bilansu (dd.mm., np."1.1.") 
wyswietlacz 3
 
4. wartość zużycia za ubiegły okres rozliczeniowy (np. "4785SM")
wyswietlacz 4
 
5. kod alfanumeryczny kontroli zużycia (np. "0.A.b.i.9.") *
wyswietlacz 5
 
6. średnia temperatura pomieszczenia w ostatnim okresie rozliczeniowym (np. "22.10_CSM") *
wyswietlacz 6
 
7. aktualne wskazanie zużycia (np. ?234"). 
wyswietlacz 7
 
8. informacja o uaktywnieniu plomby elektronicznej - UWAGA! należy niezwłocznie powiadomić Administrację lub Zarządcę budynku
wyswietlacz 8
 
* możliwość ekspozycji danych miesięcznych za ostatnie 11 miesięcy.

Złącze optyczne

Podzielnik wyposażony jest w złącze optyczne poprzez które można odczytać następujące dane techniczne:

  • nr podzielnika
  • pierwszy dzień możliwego odczytu po dniu bilansu (dd.mm., np."1.1.")
  • kod alfanumeryczny kontroli zużycia (np. "0.A.b.i.9.")
  • wartość zużycia za ubiegły okres rozliczeniowy (np. "4785SM")
  • wartość miesięcznego zużycia za ostatnie 11 miesięcy
  • średnią temperaturę pomieszczenia w ostatnim okresie rozliczeniowym (np. "22.10CSM")
  • ilość cykli pomiarowych wykonanych w trybie jednoczujnikowym (np. "1235")
  • maksymalną temperaturę grzejnika w ostatnim okresie rozliczeniowym (np. "75.40C")
  • datę wystąpienia maksymalnej temperatury grzejnika ( "dd.mm" )
  • minimalną temperaturę grzejnika w ostatnim okresie rozliczeniowym (np. "14.50.CSM")
  • datę wystąpienia minimalnej temperatury grzejnika (np. "12.11SM')
  • wartość zużycia za przedostatni okres rozliczeniowy (np. "4238")
  • datę transmisji danych.

Sposób montażu

 

Podzielnik kosztów ogrzewania jest montowany tak aby czujnik temperatury grzejnika znajdował się na 67% wysokości konstrukcyjnej grzejnika. Dzięki temu osiągnięto wystarczającą, z metro- logicznego punktu widzenia, zależność pomiędzy wartością wskazywaną, a oddawaniem ciepła przez grzejnik (zalecenia PN EN834). Jednocześnie uzyskano minimalizację błędu wskazań, przy przepływach czynnika grzewczego mniejszych niż nominalny (przypadek przewymiarowanych grzejników).
Podczas montażu podzielnik mocowany jest do grzejnika przy użyciu takiego samego momentu siły, jaki stosuje się podczas laboratoryjnego wyznaczania współczynnika oceny sprzęgu cieplnego.