Celem projektowania instalacji grzewczych jest osiągnięcie komfortu cieplnego pomieszczeń użytkowych, przy zachowaniu współczesnych wymagań dotyczących racjonalizacji zużycia energii i minimalizacji problemów eksploatacyjnych.

Praktyka realizacyjna dowodzi jednak, że celu tego nie daje się osiągnąć. Nawet w nowych budynkach, w których zastosowano nowoczesne urządzenia grzewcze, sterowane przez zaawansowane technologicznie regulatory, można zaobserwować następujące problemy:

  • nie jest osiągana zakładana temperatura we wszystkich pomieszczeniach przy dużych zmianach obciążenia,
  • temperatura wewnętrzna oscyluje wokół wartości zadanej, szczególnie przy niskich i średnich obciążeniach,
  • mimo zapasu mocy w źródle nie jest możliwe uzyskanie nominalnej mocy we wszystkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne podczas rozruchu instalacji grzewczej po obniżeniach nocnych,
  • brak możliwości osiągnięcia projektowanej mocy w każdym odbiorniku,
  • brak zabezpieczenia zaworów termostatycznych przed okładaniem się na nich zbyt dużych spadków ciśnienia, powodując ich hałaśliwą pracę oraz przyspieszone zużycie.

Systemy grzewcze projektuje się dla warunków obliczeniowych, odpowiadających maksymalnemu obciążeniu. Jeżeli poprawnie dobrane źródło ciepła nie może zapewnić pełnej mocy we wszystkich obiegach instalacji centralnego ogrzewania z powodu braku zrównoważenia instalacji, to instalacja taka jest źle zaprojektowana. Zawory termostatyczne w warunkach pełnego obciążenia są całkowicie otwarte i nie mogą wówczas regulować przepływów. Poza tym zawory regulacyjne są zwykle przewymiarowane, co wyklucza ich udział w równoważeniu instalacji. W takiej sytuacji niezbędne jest hydrauliczne równoważenie instalacji za pomocą zaworów montowanych u podstawy pionów grzewczych, w gałęziach lub na zasilaniu budynku.

 

Na rys. 1 schematycznie przedstawiono układ grzejników dla instalacji: 

 1. bez regulacji hydraulicznej,
 2. z regulacją hydrauliczną.

uklad grzejnikow dla instalacji co

 

Firma ALMOT-ECO bis wykorzystuje do hydraulicznej regulacji instalacji centralnego ogrzewania armaturę firmy HONEYWELL.