Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego pdf.  

W artykule scharakteryzowano sposoby oceny jakości rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Przypomniano testy służące do tego celu pochodzące z wytycznych VDI z 2009 r. Opisano nowe testy pochodzące ze znowelizowanych wytycznych z 2018 r. Dokonano porównania testów pochodzących z obu wytycznych, wykorzystując do tego celu przykład gotowego rozliczenia dla małego budynku mieszkalnego. Na podstawie wyników sprawdzenia jakości rozliczania tego samego budynku podjęto próbę oceny obu testów.

Ocena poprawności rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych na podstawie zarejestrowanego zużyciapdf.

W publikacji zdefiniowano pojęcie współczynników wyrównawczych oraz ich funkcję w procedurze wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. Jako metodę wzorcową wyznaczania współczynników wyrównawczych zaproponowano szczegółową metodę dynamiczną ESPr pozwalającą na określenie zapotrzebowania na energię w trybie ogrzewania. Traktując współczynniki wyrównawcze wyznaczone metodą dynamiczną, jako punkt odniesienia, zaproponowano optymalną metodę statyczną z popularnego programu komercyjnego Audytor OZC 4.8Pro. 

Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym pdf.  

Scharakteryzowano metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali, które są obecnie stosowane w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie w aspekcie ich dostosowania do rzeczywistego zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie tych wydzielonych lokali. Odniesiono się do wcześniejszych publikacji dotyczących poruszanej problematyki. Zaproponowano zupełnie nowe podejście do sposobu wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokali, szczególnie w kontekście faktu, iż część strumienia energii przekazanej do budynku, nie jest dostarczana do lokali poprzez grzejniki. Syntetycznie opisano istotę nowego rozwiązania oraz porównano je ze wzorcem reprezentującym teoretycznie idealny sposób określania zużycia energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym. Z tym samym wzorcem porównano dotychczasowe metody stosowane w praktyce rozliczeniowej. Nowy sposób podejścia do opisywanego zagadnienia może mieć kapitalne znaczenie dla branży rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.

Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.

W artykule wskazano na podstawowe problemy związane z oceną poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dokonywanych na podstawie wskazania podzielników elektronicznych. Opisano rzeczywiste, a nie medialnie nagłośnione, wady rozliczania kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym. Przedstawiono kryteria oceny rozliczania na podstawie, tzw. wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (VDI) opublikowanych w 2009 r., które dobrze przystają także do polskich realiów budownictwa. Przeprowadzono analizę przykładowego oraz rzeczywistego rozliczenia kosztów ogrzewania wykonanego dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na wschodzie Polski.

Testy poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników elektronicznych pdf.