W artykule scharakteryzowano różne sposoby wyznaczania zużycia ciepła do ogrzania lokali w budynku wielorodzinnym. Wskazano na błędy opisanych sposobów, udokumentowane w licznej literaturze przedmiotu. Zaproponowano modyfikację znanej metody wyznaczania ciepła opartej na rejestracji temperatury wewnętrznej w lokalu. Wskazano na zalety zmodyfikowanej metody szczególnie w kontekście wykorzystania jej do procedury wyznaczania kosztów ogrzewania lokali w budynku wielorodzinnym.

Analityczno-pomiarowy sposób obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania w budynkach wielorodzinnychpdf.

W artykule przedstawiono obecny stan implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, do przepisów prawnych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdefiniowano warunki techniczne poprawnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego podziału kosztów ciepła dostarczonego do budynku na poszczególne lokale. Podano kryteria wyboru budynków do analizy zależności wskazań podzielników służących do naliczania indywidualnych opłat od rzeczywistego zużycia ciepła na ogrzewanie. Dokonano wyboru budynków według podanych kryteriów oraz wyznaczono współczynniki korelacji i determinacji wspomnianych zależności dla budynków w pełni opomiarowanych oraz nie mających podzielników na grzejnikach łazienkowych. Na podstawie bogatego materiału statystycznego oceniono jakość podziału kosztów ogrzewania w zakresie spełnienia oczekiwań użytkowników dotyczących sprawiedliwych rozliczeń.

Analiza zależności wskazań podzielników kosztów ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia ciepłapdf.

This article describes the problems associated with the allocation of heating costs in multi-family build-ings. According to the article, the main source of such problems is the transfer of energy between adjacentapartments as well as energy gains from pipes. Based on the source material, examples of solutionsenabling the assessment of energy transfer between adjacent apartments were described.The aim of the article is to present a different method of correcting errors in the allocation of heatingcosts in multi-family buildings than the approach described in the introduction. The method describedherein is based on the determination of the average internal temperature with the use of special heat costallocators. Having established the so-called average apartment temperatures during a heating season, itis possible to analytically determine the energy required for heating as well as to correct the participationof individual apartments in the total energy consumption of a building.

Energy and Buildings - Allocation of heating costs with consideration to energy transfer fromadjacent apartments pdf.  

W artykule skrótowo opisano kryteria oceny rozliczania kosztów ogrzewania dla całego budynku wielolokalowego na podstawie wskazań elektronicznych podzielników. Warunkiem wykorzystania wspomnianych kryteriów jest posiadanie pełnej dokumentacji jednostki rozliczeniowej. Zaproponowano sposób oceny jakości rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie pojedynczego rachunku jednego z lokali. Podano warunki poprawnego rozliczania kosztów ogrzewania lokali. Wskazano na niektóre propozycje naprawy obecnie stosowanych metod rozliczania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielolokalowym.

Jak rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych pdf.  

W artykule scharakteryzowano problemy związane z wyznaczaniem zużycia energii na potrzeby ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Jako źródła problemów uznano brak uwzględnienia w procedurach obliczeniowych zjawiska zysków z wewnętrznej instalacji rozprowadzającej oraz przenikania energii pomiędzy sąsiednimi lokalami. Do wyznaczania zużycia energii na ogrzewanie lokali wykorzystano równania macierzowe z metody potencjałów węzłowych. Wykorzystując je określono obciążenia cieplne projektowe przy różnicy temperatury pomiędzy projektową temperaturą wewnętrzną lokali i obliczeniową temperaturą zewnętrzną. Uwzględniając w równaniach macierzowych rzeczywiste wartości temperatury wewnętrznej lokali oraz średnią temperaturę zewnętrzną okresu rozliczeniowego, po uwzględnieniu czasu, wyznaczono zużycie energii do ogrzewania budynku. Dodatkowo wyznaczono strumień energii wymienianej przez sąsiednie lokale o różnej temperaturze wewnętrznej. Do tego celu wykorzystano metodę klasyczną bazującą na zależnościach uwzględniających projektowe współczynniki strat przenikania przez przegrody wewnętrzne, różnicę temperatury oraz długość sezonu grzewczego. Wyniki porównano z uzyskanymi autorską metodą wykorzystującą wartości zużycia energii pochodzące z rzeczywistych pomiarów dla budynku.

Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnympdf.