W artykule przedstawiono obecny stan implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, do przepisów prawnych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdefiniowano warunki techniczne poprawnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego podziału kosztów ciepła dostarczonego do budynku na poszczególne lokale. Podano kryteria wyboru budynków do analizy zależności wskazań podzielników służących do naliczania indywidualnych opłat od rzeczywistego zużycia ciepła na ogrzewanie. Dokonano wyboru budynków według podanych kryteriów oraz wyznaczono współczynniki korelacji i determinacji wspomnianych zależności dla budynków w pełni opomiarowanych oraz nie mających podzielników na grzejnikach łazienkowych. Na podstawie bogatego materiału statystycznego oceniono jakość podziału kosztów ogrzewania w zakresie spełnienia oczekiwań użytkowników dotyczących sprawiedliwych rozliczeń.

Analiza zależności wskazań podzielników kosztów ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia ciepłapdf.